Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính quad

Tính toán phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai và phần tư thứ ba của một tập hợp số.

máy tính quad
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed máy tính quad Widget

Giới thiệu về máy tính quad

Máy tính phần tư được sử dụng để tính phần tư thứ nhất, phần tư thứ hai và phần tư thứ ba của một bộ số (Từng bước một).

phần tư

Trong thống kê mô tả, một phần tư (một lượng tử) là một trong ba điểm chia tập dữ liệu thành bốn nhóm bằng nhau, mỗi nhóm đại diện cho một phần tư dân số được lấy mẫu phân tán. Có ba phần tư: phần tư thứ nhất (Q1), phần tư thứ hai (quý 2) và phần tư thứ ba (quý 3). Phần tư đầu tiên, còn được gọi là phần tư thấp hơn, bằng phần trăm thứ 25 của dữ liệu. Phần tư thứ hai (giữa) là một tên khác của trung vị trong tập dữ liệu. Phần tư thứ ba, còn được gọi là phần tư trên, bằng phần trăm thứ 75 của dữ liệu.

Tính phần tư

Có một số cách khác nhau để tính toán tứ phân vị.[1]Máy tính sử dụng phương pháp được mô tả bởi Moore và McCabe để tìm các giá trị phần tư. TI-83 cũng sử dụng phương pháp tương tự để tính toán các giá trị phần tư. Sử dụng phương pháp này, phần tư đầu tiên là trung vị của các số bên dưới trung vị và phần tư thứ ba là trung vị của các số ở trên trung vị.

đề cập đến

  1. http://mathworld.wolfram.com/Quartile.html

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính quad" at https://miniwebtool.com/vi/quartile-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính phạm vi liên dải