Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính tầm trung

Tính phạm vi trung bình của một tập hợp số.

máy tính tầm trung
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed máy tính tầm trung Widget

Giới thiệu về máy tính tầm trung

Máy tính cỡ trung bình được sử dụng để tính giá trị trung vị của một bộ số.

tầm trung

Trong thống kê, phạm vi trung bình của một tập hợp các giá trị thống kê là trung bình cộng của các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập dữ liệu. Nó là một thước đo của xu hướng trung tâm. Nó còn được gọi là cực giữa.

công thức

Đây là công thức tầm trung:

M =(max + min)/ 2

Trong:
M = phạm vi trung bình
max = giá trị lớn nhất trong tập dữ liệu
min = giá trị nhỏ nhất trong tập dữ liệu

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tầm trung" at https://miniwebtool.com/vi/midrange-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.