Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính độ lệch trung bình

Tính toán độ lệch trung bình của một tập hợp số.

máy tính độ lệch trung bình
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed máy tính độ lệch trung bình Widget

Giới thiệu về máy tính độ lệch trung bình

Máy tính độ lệch trung bình được sử dụng để tính độ lệch tuyệt đối trung bình của một tập hợp số nhất định.

độ lệch trung bình

Trong thống kê, độ lệch tuyệt đối của một phần tử của tập dữ liệu là hiệu số tuyệt đối giữa phần tử đó với một điểm cho trước. Độ lệch trung bình của tập dữ liệu là giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối. Độ lệch trung bình còn được gọi là độ lệch tuyệt đối trung bình.

công thức

Cho một tập dữ liệu {x1, x2, ..., xn}, độ lệch tuyệt đối trung bình được tính như sau:

Average Deviation Formula

Ở đâu:
xilà phần tử dữ liệu,
m (X) là thước đo được chọn cho xu hướng trung tâm của tập dữ liệu - thường được chọn làm giá trị trung bình hoặc trung vị

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính độ lệch trung bình" at https://miniwebtool.com/vi/average-deviation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.