Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính trung vị

Tính toán trung vị của một bộ số.

máy tính trung vị
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed máy tính trung vị Widget

Giới thiệu về máy tính trung vị

Máy tính trung vị được sử dụng để tính giá trị trung bình của một tập hợp số nhất định (Từng bước một).

Trung bình

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, trung vị là giá trị dữ liệu ở giữa của một tập hợp các giá trị khi dữ liệu theo thứ tự. Nếu có một số lượng dữ liệu chẵn, thì không có trung vị nào; thì trung vị thường được định nghĩa là trung bình cộng của hai trung vị.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính trung vị" at https://miniwebtool.com/vi/median-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.