×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính độ lệch tuyệt đối trung bình

Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Giới thiệu về máy tính độ lệch tuyệt đối trung bình

Máy tính độ lệch tuyệt đối trung bình được sử dụng để tính độ lệch tuyệt đối trung bình cho một bộ số nhất định.

độ lệch tuyệt đối trung bình

Trong thống kê, độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) là một thước đo phân tán thống kê, một thước đo mạnh mẽ về sự biến thiên của một mẫu dữ liệu định lượng đơn biến.

công thức

Độ lệch tuyệt đối trung vị (MAD) được tính bằng giá trị tuyệt đối của x cho mỗi giá trịiTrừ trung vị từ trung vị:

MAD = Trung vị (| xi- Trung vị (xi )|)