Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính phương sai (Độ chính xác cao)

Tính phương sai của bất kỳ bộ số nào.

máy tính phương sai (Độ chính xác cao)
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:
Độ chính xác:

Embed máy tính phương sai (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về máy tính phương sai (Độ chính xác cao)

Máy tính phương sai được sử dụng để tính toán phương sai (phương sai dân số và phương sai mẫu) của một tập hợp số (Từng bước một).

Tính phương sai mẫu

Phương sai mẫu được tính theo công thức sau:

Công thức phương sai mẫu

Trong:
s2= phương sai mẫu
x1 ,...,xN= tập dữ liệu mẫu
x̄ = giá trị trung bình của tập dữ liệu mẫu
N = kích thước của tập dữ liệu mẫu

Tính phương sai dân số

Phương sai tổng thể của một quần thể hữu hạn có kích thước N được tính bằng:

Công thức phương sai tổng thể

Trong:
σ2= phương sai dân số
x1 ,...,xN= tập dữ liệu dân số
μ = trung bình của tập dữ liệu dân số
N = kích thước của tập dữ liệu dân số

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính phương sai (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/variance-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.