Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

có nghĩa là máy tính chế độ trung bình

Tính toán trung bình, trung vị, chế độ và phạm vi.

có nghĩa là máy tính chế độ trung bình
Vui lòng nhập dấu phẩy[ví dụ 1], không gian[Ví dụ 2]hoặc dòng mới[Ví dụ 3]Các số được phân tách:

Embed có nghĩa là máy tính chế độ trung bình Widget

Giới thiệu về có nghĩa là máy tính chế độ trung bình

Máy tính chế độ trung vị trung bình được sử dụng để tính số lượng, tổng, giá trị trung bình, trung vị, chế độ và phạm vi của một bộ số (Từng bước một).

bần tiện

Giá trị trung bình là trung bình cộng của một tập dữ liệu, được tính bằng cách cộng một tập hợp số và chia cho số đếm của chúng.

Trung bình

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, trung vị là giá trị dữ liệu ở giữa của một tập hợp các giá trị khi dữ liệu theo thứ tự. Nếu có một số lượng dữ liệu chẵn, thì không có trung vị nào; thì trung vị thường được định nghĩa là trung bình cộng của hai trung vị.

cách thức

Trong thống kê, một mẫu là giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập dữ liệu. Mẫu không nhất thiết phải là duy nhất vì có thể thu được cùng một tần số cực đại ở các giá trị khác nhau.

phạm vi

Phạm vi của một bộ số là hiệu giữa các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất. Nó mô tả cách dữ liệu được truyền đi.

Reference this content, page, or tool as:

"có nghĩa là máy tính chế độ trung bình" at https://miniwebtool.com/vi/mean-median-mode-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.