Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính hình chữ nhật vàng

Tính hình chữ nhật vàng từ chiều dài của một mặt.

máy tính hình chữ nhật vàng

hình chữ nhật vàng

a:

Embed máy tính hình chữ nhật vàng Widget

Giới thiệu về máy tính hình chữ nhật vàng

Máy tính Hình chữ nhật Vàng được sử dụng để tính Hình chữ nhật Vàng dựa trên độ dài của một cạnh.

hình chữ nhật vàng

Trong hình học, hình chữ nhật vàng là hình chữ nhật có độ dài các cạnh theo tỷ lệ vàng (xấp xỉ 1:1,618).

hình chữ nhật vàng bên ngoài và bên trong

Hình chữ nhật vàng (hình chữ nhật vàng bên trong), cạnh dàiavà cạnh ngắnb, khi được đặt ở độ dàimộtgần hình vuông của cạnh, một hình chữ nhật màu vàng mới (hình chữ nhật vàng bên ngoài) được hình thành với cạnh dàia + bvà cạnh ngắna(xem hình trên).

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hình chữ nhật vàng" at https://miniwebtool.com/vi/golden-rectangle-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính phần vàng máy tính tỷ lệ vàng