×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính phần vàng

phần vàng

Nhập 1 số vào bất kỳ trường nào:
a + b a = a b
=

Giới thiệu về máy tính phần vàng

Máy tính phần vàng được sử dụng để tính toán các giá trị còn thiếu để hoàn thành phần vàng.

phần vàng

Tiết diện vàng là đoạn thẳng được chia theo tỷ lệ vàng (xấp xỉ 1,6180339887): tổng chiều dàia + blà một đoạn dài hơnachiều dài,achiều dài là đoạn ngắn hơnbchiều dài (xem hình trên).

a + b:a = a:b = 1.6180339887 ......