×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคำนวณการเติบโตแบบทวีคูณ (ความแม่นยำสูง)

กรอกสามค่าใด ๆ เพื่อคำนวณค่าที่สี่:
ค่าเริ่มต้น (ป0 ):
อัตราการเติบโต (r):
เวลา (ท):
ค่าสุดท้าย (P(t)):
ความแม่นยำ:

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณการเติบโตแบบทวีคูณ (ความแม่นยำสูง)

เครื่องคำนวณการเติบโตแบบทวีคูณใช้เพื่อแก้ปัญหาการเติบโตแบบทวีคูณ มันจะคำนวณค่าใดค่าหนึ่งจากอีกสามค่าในสมการโหมดการเติบโตแบบทวีคูณ

สูตรการเติบโตแบบทวีคูณ

นี่คือสูตรการเติบโตแบบทวีคูณ:

P(t)= P 0 e rt

ใน:
P(t) = ปริมาณจำนวนหนึ่ง ณ เวลา t
P 0= จำนวนเงินเริ่มต้น ณ เวลา t = 0
r = อัตราการเติบโต
t = เวลา (จำนวนงวด)

เครื่องมือทั่วไป