×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính trả lại hàng bán

Thu nhập ròng (thuần lãi và thuế):
bán hàng:

Giới thiệu về máy tính trả lại hàng bán

Máy tính lợi tức bán hàng được sử dụng để tính toán lợi tức bán hàng.

bán hàng trở lại định nghĩa

Trong kinh doanh, lợi nhuận trên doanh thu là một tỷ số dùng để đánh giá hiệu quả hoạt động của một công ty. Nó được tính bằng thu nhập ròng chia cho doanh số bán hàng trong kỳ, thường được biểu thị bằng phần trăm.

công thức

Công thức tính lợi tức trên doanh thu như sau:

Lợi nhuận trên doanh thu = thu nhập ròng (trước lãi vay và thuế) / doanh thu