Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính EPS

Tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

máy tính EPS
thu nhập ròng:
cổ phiếu phát hành:

Embed máy tính EPS Widget

Giới thiệu về máy tính EPS

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Máy tính được sử dụng để tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (viết tắt là EPS).

định nghĩa thu nhập trên mỗi cổ phần

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là số tiền kiếm được trên mỗi cổ phiếu đang lưu hành của một cổ phiếu của công ty.

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tính toán

Công thức tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu như sau:

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu = thu nhập ròng / cổ phiếu đang lưu hành

thí dụ

Thu nhập ròng của công ty trong năm trước là 1.000 đô la và số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 100, tương đương với 10 đô la thu nhập trên mỗi cổ phiếu (1.000 đô la / 100 = 10).

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính EPS" at https://miniwebtool.com/vi/earnings-per-share-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/