Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính tỷ lệ duy trì

Tính toán tỷ lệ giữ lại.

máy tính tỷ lệ duy trì
cổ tức:
thu nhập ròng:

Embed máy tính tỷ lệ duy trì Widget

Giới thiệu về máy tính tỷ lệ duy trì

Công cụ tính tỷ lệ duy trì được sử dụng để tính toán tỷ lệ duy trì.

Định nghĩa tỷ lệ duy trì

Tỷ lệ duy trì là tỷ lệ phần trăm thu nhập của công ty không được trả bằng cổ tức nhưng được ghi có vào thu nhập giữ lại. Điều này cũng giống nhưTỷ lệ chi trả cổ tứcngược lại. Tỷ lệ lưu giữ còn được gọi là tỷ lệ hồi lưu hoặc tỷ lệ lưu giữ.

công thức

Công thức tính tỷ lệ giữ lại như sau:

Tỷ lệ giữ lại = 1 - Tỷ lệ chi trả cổ tức = (Thu nhập ròng - Cổ tức) / Thu nhập ròng

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tỷ lệ duy trì" at https://miniwebtool.com/vi/retention-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/