Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính thu nhập bình quân đầu người

Tính toán doanh số / doanh thu trên mỗi nhân viên.

máy tính thu nhập bình quân đầu người
thu nhập ($):
số lượng công nhân:

Embed máy tính thu nhập bình quân đầu người Widget

Giới thiệu về máy tính thu nhập bình quân đầu người

Máy tính doanh thu trên mỗi nhân viên được sử dụng để tính toán doanh thu/doanh thu trên mỗi nhân viên.

Định nghĩa thu nhập trên mỗi nhân viên

Trong kinh doanh, doanh thu trên mỗi nhân viên là doanh thu thuần của công ty chia cho số lượng nhân viên. Nói chung, con số càng cao, công ty càng sử dụng nhân viên của mình hiệu quả hơn. Doanh thu trên mỗi nhân viên còn được gọi là doanh thu trên mỗi nhân viên hoặc thu nhập ròng trên mỗi nhân viên.

công thức

Công thức tính thu nhập bình quân đầu người của người lao động như sau:

Thu nhập mỗi nhân viên = thu nhập / số lượng nhân viên

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính thu nhập bình quân đầu người" at https://miniwebtool.com/vi/revenue-per-employee-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/