Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tính Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE).

máy tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
thu nhập ròng sau thuế:
vốn cổ đông:

Embed máy tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Widget

Giới thiệu về máy tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Máy tính Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu được sử dụng để tính tỷ lệ Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE).

Định nghĩa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) bằng thu nhập ròng (sau cổ tức cổ phiếu ưu đãi nhưng trước cổ tức cổ phiếu phổ thông) chia cho tổng vốn chủ sở hữu (không bao gồm cổ phiếu ưu đãi) trong năm tài chính, được biểu thị bằng phần trăm. Nó đo lường lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của các cổ đông phổ thông và đo lường mức độ hiệu quả của một công ty tạo ra lợi nhuận từ mỗi đơn vị vốn cổ đông.

Công thức hoàn vốn

Công thức tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu như sau:

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng sau thuế / Sau vốn chủ sở hữu của cổ đông

đề cập đến

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu" at https://miniwebtool.com/vi/return-on-equity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/