×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu

thu nhập ròng:
mạng lưới bán hàng:

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu

Máy tính Tỷ lệ Lợi nhuận trên Doanh thu được sử dụng để tính Tỷ lệ Lợi nhuận trên Doanh thu.

Định nghĩa tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu

Trong kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là lợi nhuận ròng chia cho doanh thu thuần trong kỳ, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

công thức

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu như sau:

Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận ròng / Doanh thu thuần