Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính lợi nhuận trên tài sản

Tính tỷ suất sinh lợi của tài sản.

máy tính lợi nhuận trên tài sản
thu nhập ròng:
Tổng tài sản:

Embed máy tính lợi nhuận trên tài sản Widget

Giới thiệu về máy tính lợi nhuận trên tài sản

Lợi nhuận trên tài sản Máy tính được sử dụng để tính tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA).

lợi nhuận trên định nghĩa tài sản

Tỷ lệ phần trăm lợi tức trên tài sản (ROA) là một tỷ lệ tài chính cho biết mức độ sinh lời của một công ty so với tổng tài sản của nó. ROA là thước đo khả năng sinh lời của một công ty trước thu nhập và so với các công ty trong ngành. Nó còn được gọi là "lợi tức đầu tư".

Công thức thu nhập trên tài sản

Công thức tính lợi tức trên tài sản như sau:

Tỷ suất sinh lời trên tài sản = Thu nhập ròng / Tổng tài sản

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính lợi nhuận trên tài sản" at https://miniwebtool.com/vi/return-on-assets-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/