×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

thu nhập ròng:
Tài sản cố định:
thu nhập hoạt động:

Giới thiệu về Công cụ tính lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Công cụ tính Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu được sử dụng để tính Lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (RONA).

Định nghĩa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu

Tỷ suất sinh lời trên tài sản ròng (RONA) là thước đo hiệu quả hoạt động tài chính của một công ty có tính đến việc sử dụng tài sản của công ty.

công thức

Công thức tính lợi nhuận trên tài sản ròng như sau:

ROE = Thu nhập ròng / (Tài sản cố định + Vốn lưu động)