Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính ký quỹ EBITDA

Tính biên EBITDA.

Máy tính ký quỹ EBITDA
Để tính toán tỷ suất lợi nhuận EBITDA, hãy nhập thông tin sau:
Bạn có thể sử dụngMáy tính EBITDAđể xác định EBITDA.
EBITDA:
Tổng doanh thu:

Embed Máy tính ký quỹ EBITDA Widget

Giới thiệu về Máy tính ký quỹ EBITDA

Máy tính Biên EBITDA được sử dụng để tính Biên EBITDA.

Định nghĩa ký quỹ EBITDA

Biên EBITDA là thước đo khả năng sinh lời của một công ty, được tính bằng EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) chia cho tổng doanh thu. Giá trị của biên EBIT đo lường mức độ chiếm dụng doanh thu của chi phí hoạt động tiền mặt.

công thức

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận EBITDA như sau:

Biên EBITDA = EBITDA/Tổng doanh thu

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính ký quỹ EBITDA" at https://miniwebtool.com/vi/ebitda-margin-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/