Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính ROCE

Tính tỷ suất lợi nhuận hoàn vốn.

Máy tính ROCE
EBIT:
Tổng tài sản:
Nợ ngắn hạn:

Embed Máy tính ROCE Widget

Giới thiệu về Máy tính ROCE

Máy tính ROCE được sử dụng để tính Lợi tức trên Vốn sử dụng.

Định nghĩa lợi nhuận trên vốn sử dụng lao động

Trong tài chính và kế toán, lợi nhuận trên vốn sử dụng (ROCE) là một tỷ lệ so sánh thu nhập với vốn đầu tư vào một công ty. nó tương tự nhưLợi nhuận trên tài sản (ROA), nhưng có tính đến các nguồn tài chính.

công thức

Công thức tính lợi tức trên vốn như sau:

ROCE = EBIT / vốn sử dụng

Trong,

Sử dụng vốn = Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính ROCE" at https://miniwebtool.com/vi/roce-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính WACC Máy tính vốn đã tiêu