Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính biên lợi nhuận hoạt động

Tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động.

Máy tính biên lợi nhuận hoạt động
thu nhập hoạt động:
mạng lưới bán hàng:

Embed Máy tính biên lợi nhuận hoạt động Widget

Giới thiệu về Máy tính biên lợi nhuận hoạt động

Máy tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động được sử dụng để tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động.

Định nghĩa ký quỹ hoạt động

Trong kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là tỷ lệ thu nhập hoạt động chia cho doanh thu thuần, thường được biểu thị bằng phần trăm. Biên lợi nhuận hoạt động còn được gọi là Biên lợi nhuận hoạt động, Biên lợi nhuận hoạt động hoặc Lợi nhuận trên doanh thu (ROS).

công thức

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận hoạt động như sau:

Lợi nhuận hoạt động = Thu nhập hoạt động / Doanh thu thuần

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính biên lợi nhuận hoạt động" at https://miniwebtool.com/vi/operating-margin-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/