Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

średni kalkulator trybu mediany

Oblicz średnią, medianę, tryb i zakres.

średni kalkulator trybu mediany
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed średni kalkulator trybu mediany Widget

O średni kalkulator trybu mediany

Kalkulator trybu średniej mediany służy do obliczania liczby, sumy, średniej, mediany, trybu i zakresu zestawu liczb (Krok po kroku).

oznaczać

Średnia to średnia arytmetyczna zbioru danych, obliczona przez dodanie zbioru liczb i podzielenie przez ich liczebność.

mediana

W teorii prawdopodobieństwa i statystyce mediana jest środkową wartością zbioru wartości, gdy dane są uporządkowane. Jeśli istnieje parzysta liczba danych, nie ma jednej mediany; wtedy mediana jest zwykle definiowana jako średnia z dwóch median.

tryb

W statystyce wzorzec jest najczęściej występującą wartością w zbiorze danych. Wzór niekoniecznie jest unikalny, ponieważ tę samą maksymalną częstotliwość można uzyskać przy różnych wartościach.

zakres

Zakres zbioru liczb to różnica między wartością maksymalną i minimalną. Opisuje sposób propagowania danych.

Reference this content, page, or tool as:

"średni kalkulator trybu mediany" at https://miniwebtool.com/pl/mean-median-mode-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.