Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator odchylenia średniego

Oblicza średnie odchylenie zestawu liczb.

kalkulator odchylenia średniego
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed kalkulator odchylenia średniego Widget

O kalkulator odchylenia średniego

Kalkulator średniego odchylenia służy do obliczania średniego bezwzględnego odchylenia danego zestawu liczb.

średnie odchylenie

W statystyce odchylenie bezwzględne elementu zbioru danych to bezwzględna różnica między tym elementem a danym punktem. Średnie odchylenie zbioru danych jest średnią bezwzględnych odchyleń. Średnie odchylenie jest również znane jako średnie odchylenie bezwzględne.

formuła

Biorąc pod uwagę zestaw danych {x1, x2, ..., xn} średnie odchylenie bezwzględne oblicza się w następujący sposób:

Average Deviation Formula

Gdzie:
xijest elementem danych,
m(X) jest wybraną miarą tendencji centralnej zbioru danych - zwykle wybieraną jako średnia lub mediana

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator odchylenia średniego" at https://miniwebtool.com/pl/average-deviation-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.