Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính dãy số học (Độ chính xác cao)

Tính tổng của số hạng thứ n và n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng.

máy tính dãy số học (Độ chính xác cao)
mục đầu tiên của chuỗi(a1):
Khoan dung (d):
nhập n:
Độ chính xác:

Embed máy tính dãy số học (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về máy tính dãy số học (Độ chính xác cao)

Máy tính dãy số học được sử dụng để tính tổng của số hạng thứ n và n số hạng đầu tiên của dãy số (Từng bước một).

chuỗi số học

Trong toán học, một dãy số học (còn gọi là một cấp số cộng) là một dãy số sao cho hiệu của hai phần tử liên tiếp bất kỳ của dãy số là một hằng số. Tổng các phần tử của một cấp số cộng hữu hạn được gọi là một cấp số cộng.

Nếu số hạng ban đầu của dãy số là1và sự khác biệt chung của các thành viên liên tiếp làd, thì số hạng thứ n của dãy được cho bởi:

a n = a 1 +(n - 1)d

n số hạng đầu tiên S của một cấp số cộngnTổng của được tính theo công thức sau:

S n = n(a 1 + a n )/ 2 = n [2a 1 +(n-1)d] / 2

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính dãy số học (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/arithmetic-sequence-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.