×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

n số nguyên tố đầu tiên

số nguyên tố đầu tiên

Giới thiệu về n số nguyên tố đầu tiên

Trình tạo số nguyên tố này được sử dụng để tạo n (tối đa 1000) số nguyên tố đầu tiên.

số nguyên tố

Số nguyên tố (hay số nguyên tố) là số tự nhiên có hai ước số tự nhiên phân biệt: 1 và chính nó. Đây là100 số nguyên tố đầu tiêndanh sách.