×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

danh sách khối

Liệt kê số khối từ 1

Giới thiệu về danh sách khối

Công cụ này được sử dụng để tạo n hàng đầu (tối đa1000) danh sách các số lập phương.

khối lập phương

Trong toán học, một số khối, còn được gọi là một khối lập phương hoàn hảo, hoặc đôi khi chỉ là một khối lập phương, là một số nguyên là lập phương của một số nguyên. Ví dụ, 27 là một số bậc ba vì nó có thể được viết dưới dạng 3 × 3 × 3.