×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

danh sách các số bình phương

Liệt kê số vuông từ 1

Giới thiệu về danh sách các số bình phương

Công cụ này được sử dụng để tạo n hàng đầu (tối đa1000) danh sách các số vuông.

Số ô vuông

Trong toán học, một số bình phương (đôi khi được gọi là một bình phương hoàn hảo) là một số nguyên, là bình phương của một số nguyên. Ví dụ, 25 là một số bình phương vì nó có thể được viết dưới dạng 5 × 5.