Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator średniej arytmetycznej

Oblicza średnią arytmetyczną zbioru liczb.

Kalkulator średniej arytmetycznej
Wprowadź przecinek[Przykład 1], przestrzeń[Przykład 2]lub nowej linii[Przykład 3]Oddzielone numery:

Embed Kalkulator średniej arytmetycznej Widget

O Kalkulator średniej arytmetycznej

Kalkulator średniej arytmetycznej służy do obliczania średniej arytmetycznej zestawu liczb.

definicja średniej arytmetycznej

Załóżmy, że mamy przestrzeń próbki a1 ,a 2 ,...,a n. Średnia arytmetyczna A jest następnie zdefiniowana przez następujące równanie.

A =(a 1 + a 2 + ... + a n )/ n

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator średniej arytmetycznej" at https://miniwebtool.com/pl/arithmetic-mean-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.