Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính vuông

Tính diện tích, chu vi và đường chéo của hình vuông.

máy tính vuông
kích thước chiều dài:

Embed máy tính vuông Widget

Giới thiệu về máy tính vuông

Máy tính hình vuông dùng để tính diện tích, chu vi và đường chéo của hình vuông.

Quảng trường

Trong hình học, hình vuông là một tứ giác đều, có nghĩa là nó có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau.

công thức

Sau đây là công thức tính diện tích, chu vi và đường chéo của một hình vuông có độ dài cạnh t:

chu vi của một hình vuông

P = 4t

diện tích hình vuông

A = t 2

đường chéo của một hình vuông

d = √2 tấn

Trong:
t = độ dài cạnh của hình vuông
P = chu vi hình vuông
A = diện tích hình vuông
D = Đường chéo của hình vuông

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính vuông" at https://miniwebtool.com/vi/square-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.