Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính diện tích bề mặt xi lanh (Độ chính xác cao)

Tính diện tích thiết diện của hình trụ.

Máy tính diện tích bề mặt xi lanh (Độ chính xác cao)

hình trụ

bán kính:
Chiều cao:
Độ chính xác:

Embed Máy tính diện tích bề mặt xi lanh (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về Máy tính diện tích bề mặt xi lanh (Độ chính xác cao)

Máy tính Diện tích bề mặt hình trụ được sử dụng để giúp bạn tìm diện tích bề mặt của hình trụ (Từng bước một).

công thức diện tích bề mặt xi lanh

Sau đây là công thức tính diện tích bề mặt của hình trụ.

1. Diện tích mặt trên và mặt dưới

A =2πR2

2. Diện tích các mặt

A =2πrh

3. Tổng diện tích bề mặt của hình trụ

A =2πR2 +2πrh=2πR(R + H)

Trong:
A = diện tích bề mặt của hình trụ
π= 3.141592654
r = bán kính
h = chiều cao

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính diện tích bề mặt xi lanh (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/surface-area-of-a-cylinder-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.