Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính chặn dốc

Tìm dạng hệ số góc của phương trình của đường thẳng.

máy tính chặn dốc
Nhập hai điểm (x1 ,y 1) và (x2 ,y 2 ):

Embed máy tính chặn dốc Widget

Giới thiệu về máy tính chặn dốc

Máy tính tung độ góc được sử dụng để giúp bạn tìm tung độ góc của phương trình đường thẳng đi qua hai điểm (Từng bước một). Nó cũng tính toán độ dốc và tung độ gốc của đường thẳng.

đánh chặn dốc

Công thức hệ số góc cho phương trình của bất kỳ đường thẳng nào được cho bởi:

y = m x + b

Trong:
mlà độ dốc của đường
blà điểm giao nhau y của đường thẳng

Qua hai điểm bất kỳ (x1 ,y 1) và (x2 ,y 2) Hệ số góc của đường thẳngmđược đưa ra bởi:

công thức độ dốc

điểm chặn y của dòngblà giá trị y tại điểm mà đường thẳng cắt trục y. Vì đối với điểm (x1 ,y 1), ta có y1 = m x 1 + b, y-chặnbNó có thể được tính theo công thức sau:

b = y 1 - m x 1

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính chặn dốc" at https://miniwebtool.com/vi/slope-intercept-form-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.