×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính diện tích bề mặt hình cầu (Độ chính xác cao)

trái bóng

bán kính:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính diện tích bề mặt hình cầu (Độ chính xác cao)

Máy tính Diện tích bề mặt hình cầu được sử dụng để giúp bạn tìm diện tích bề mặt của hình cầu (Từng bước một).

công thức diện tích bề mặt hình cầu

Đây là công thức tính diện tích bề mặt của một hình cầu:

công thức diện tích bề mặt hình cầu

Trong:
A = diện tích bề mặt của hình cầu
π= 3.141592654
r = bán kính