×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính diện tích bề mặt khối lập phương (Độ chính xác cao)

khối lập phương

kích thước chiều dài:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính diện tích bề mặt khối lập phương (Độ chính xác cao)

Diện tích bề mặt của máy tính lập phương được sử dụng để giúp bạn tìm ra tổng diện tích bề mặt của một hình lập phương (Từng bước một).

Công thức diện tích bề mặt hình khối

Sau đây là công thức tính diện tích bề mặt hình khối:

S = 6×a 2

Trong:
S = diện tích bề mặt của khối lập phương
a = chiều dài cạnh của hình lập phương