Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính vốn đã tiêu

Tính toán vốn sử dụng.

Máy tính vốn đã tiêu
Tổng tài sản:
Nợ ngắn hạn:

Embed Máy tính vốn đã tiêu Widget

Giới thiệu về Máy tính vốn đã tiêu

Máy tính vốn đi làm được sử dụng để tính toán vốn đi làm.

Định nghĩa vốn sử dụng

Vốn sử dụng thường được thể hiện bằng tổng tài sản trừ nợ ngắn hạn hoặc tài sản dài hạn cộng với vốn lưu động. Nó không phải là thước đo tài sản, mà là các khoản đầu tư vốn: cổ phiếu hay chứng khoán và các khoản nợ dài hạn.

công thức

Công thức tính vốn sử dụng như sau:

Sử dụng vốn = Tổng tài sản - Nợ ngắn hạn

hoặc:

Vốn sử dụng = tài sản kém thanh khoản + vốn lưu động

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính vốn đã tiêu" at https://miniwebtool.com/vi/capital-employed-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính WACC Máy tính ROCE