Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính EBIT

Tính lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Máy tính EBIT
Thu nhập hoạt động (Thu nhập bán hàng):
Chi phí hoạt động: Chi phí bán hàng, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, v.v.
Thu nhập phi hành:

Embed Máy tính EBIT Widget

Giới thiệu về Máy tính EBIT

Máy tính EBIT được sử dụng để tính thu nhập trước lãi vay và thuế (viết tắt là EBIT).

Định nghĩa về EBIT

Trong kế toán và tài chính, thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) là thước đo khả năng sinh lời của một công ty, không bao gồm chi phí lãi vay và thuế thu nhập. Được tính bằng tổng thu nhập hoạt động (còn được gọi là "lợi nhuận hoạt động" và "thu nhập hoạt động") và thu nhập ngoài hoạt động, thu nhập hoạt động là thu nhập hoạt động trừ đi chi phí. Thu nhập hoạt động đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa với EBIT khi một công ty có thu nhập phi hoạt động bằng không.

Tính toán EBIT

Công thức tính EBIT như sau:

EBIT = Thu nhập hoạt động - Chi phí hoạt động (OPEX) + Thu nhập ngoài hoạt động

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính EBIT" at https://miniwebtool.com/vi/ebit-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính EBITDA