Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính tỷ lệ PE

Tính tỷ lệ giá trên thu nhập.

Máy tính tỷ lệ PE
giá mỗi cổ phiếu:
EPS hàng năm:

Embed Máy tính tỷ lệ PE Widget

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ PE

Máy tính tỷ lệ giá trên thu nhập được sử dụng để tính toán tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E).

Định nghĩa tỷ lệ P / E

Tỷ lệ giá trên thu nhập của cổ phiếu là thước đo giá được trả cho một cổ phiếu so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu hoặc lợi nhuận ròng hàng năm của công ty.

Tính P/E

Công thức tính tỷ lệ giá trên thu nhập như sau:

Tỷ lệ giá trên thu nhập = giá mỗi cổ phiếu / thu nhập hàng năm trên mỗi cổ phiếu

thí dụ

Cổ phiếu A đang giao dịch ở mức 100 đô la và kiếm được 5 đô la trên mỗi cổ phiếu trong 12 tháng qua, khiến cổ phiếu A có tỷ lệ giá trên thu nhập là 20 (100/5).

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính tỷ lệ PE" at https://miniwebtool.com/vi/p-e-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/