Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính P/B

Tính tỷ lệ giá trên sổ sách.

Máy tính P/B
giá cổ phiếu:
giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

Embed Máy tính P/B Widget

Giới thiệu về Máy tính P/B

Máy tính tỷ lệ giá trên sổ sách được sử dụng để tính tỷ lệ giá trên sổ sách (P/B).

Định nghĩa tỷ lệ giá trên sổ sách

Tỷ số giá trên sổ sách (price-to-book ratio) là một tỷ số tài chính được sử dụng để so sánh giá trị sổ sách của một công ty với giá thị trường hiện tại. Nó được tính bằng cách chia giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu trong quý gần nhất. Tỷ lệ giá trên sổ sách càng thấp thì giá trị càng cao. Tỷ lệ giá trên sổ sách còn được gọi là tỷ lệ thị trường trên sổ sách và tỷ lệ giá trên vốn chủ sở hữu.

Tính tỷ lệ giá trên sổ sách

Công thức tính tỷ lệ giá trên sổ sách như sau:

Tỷ lệ giá trên sổ sách = giá cổ phiếu / giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính P/B" at https://miniwebtool.com/vi/price-to-book-ratio-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/