Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

คำนวณผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสุทธิหลังหักภาษี:
ส่วนของผู้ถือหุ้น:

Embed เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องคำนวณผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใช้ในการคำนวณอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)

คำจำกัดความของผลตอบแทนจากทุน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับกำไรสุทธิ (หลังจากปันผลหุ้นบุริมสิทธิแต่ก่อนปันผลหุ้นสามัญ) หารด้วยทุนทั้งหมด (ไม่รวมหุ้นบุริมสิทธิ) สำหรับปีบัญชี ซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ วัดผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญและวัดประสิทธิภาพที่บริษัทสร้างกำไรจากแต่ละหน่วยของส่วนของผู้ถือหุ้น

สูตรผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น

สูตรคำนวณผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = รายได้สุทธิหลังหักภาษี / หลังส่วนของผู้ถือหุ้น

อ้างถึง

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Return_on_equity

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น" at https://miniwebtool.com/th/return-on-equity-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/