Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính EBITDA

Tính toán thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao.

Máy tính EBITDA
thu nhập = earnings:
chi phí: Không bao gồm thuế, lãi vay, khấu hao và khấu hao

Embed Máy tính EBITDA Widget

Giới thiệu về Máy tính EBITDA

Máy tính EBITDA được sử dụng để tính toán thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).

Định nghĩa EBITDA

Trong kế toán và tài chính, EBITDA là thước đo khả năng sinh lời của công ty không bao gồm lãi vay, chi phí thuế thu nhập, khấu hao và khấu hao. Được tính bằng doanh thu trừ chi phí, không bao gồm thuế, lãi vay, khấu hao và khấu hao.

Tính toán EBITDA

Công thức tính EBITDA như sau:

EBITDA = Thu nhập - Chi phí (không bao gồm thuế, lãi vay, khấu hao và khấu hao)

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính EBITDA" at https://miniwebtool.com/vi/ebitda-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính EBIT