Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
เพิ่ม
 

เครื่องคำนวณมาร์จิ้น EBITDA

คำนวณ EBITDA margin

เครื่องคำนวณมาร์จิ้น EBITDA
ในการคำนวณ EBITDA margin ให้ป้อนข้อมูลต่อไปนี้:
คุณสามารถใช้ของเราเครื่องคิดเลข EBITDAเพื่อกำหนด EBITDA
EBITDA:
รายได้รวม:

Embed เครื่องคำนวณมาร์จิ้น EBITDA Widget

เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณมาร์จิ้น EBITDA

EBITDA Margin Calculator ใช้ในการคำนวณ EBITDA Margin

นิยามมาร์จิ้น EBITDA

EBITDA margin เป็นการวัดความสามารถในการทำกำไรของบริษัท โดยคำนวณเป็น EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) หารด้วยรายได้ทั้งหมด มูลค่าของ EBIT Margin วัดขอบเขตที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเงินสดรับรายได้

สูตร

สูตรการคำนวณ EBITDA margin มีดังต่อไปนี้:

EBITDA Margin = EBITDA/รายได้รวม

Reference this content, page, or tool as:

"เครื่องคำนวณมาร์จิ้น EBITDA" at https://miniwebtool.com/th/ebitda-margin-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/