×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

黄金分割计算器

黄金分割

在任何字段中输入1个数字:
a + b a = a b
=

关于黄金分割计算器

黄金分割计算器用于计算缺失值以完成黄金分割。

黄金分割

黄金分割是根据黄金比例(约1.6180339887)划分的线段:总长度a + b是较长分段a的长度, a长度是较短分段b的长度(见图像)以上)。

a + b:a = a:b = 1.6180339887 ......