Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính biên dòng tiền

Tính Biên dòng tiền.

máy tính biên dòng tiền
dòng tiền hoạt động:
mạng lưới bán hàng:

Embed máy tính biên dòng tiền Widget

Giới thiệu về máy tính biên dòng tiền

Máy tính ký quỹ dòng tiền được sử dụng để tính toán biên dòng tiền.

Định nghĩa Biên dòng tiền

Biên dòng tiền là thước đo số tiền mà một công ty tạo ra trên một đô la doanh thu của hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó. Nó được tính bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chia cho doanh thu thuần, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.

Công thức ký quỹ dòng tiền

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận dòng tiền như sau:

Biên dòng tiền = dòng tiền từ hoạt động kinh doanh / doanh thu thuần

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính biên dòng tiền" at https://miniwebtool.com/vi/cash-flow-margin-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/