Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính hoa hồng

Tính hoa hồng bán hàng.

máy tính hoa hồng
Tổng Doanh số ($):
phần trăm hoa hồng: %

Embed máy tính hoa hồng Widget

Giới thiệu về máy tính hoa hồng

Máy tính hoa hồng được sử dụng để tính toán hoa hồng bạn nhận được từ việc bán hàng.

độ nét của ủy ban

Hoa hồng là một khoản phí trả cho cá nhân, người môi giới hoặc đại lý tài chính khác thương lượng việc bán hàng. Hoa hồng thường là một tỷ lệ phần trăm của giá bán. Tỷ lệ phần trăm được gọi là phần trăm hoa hồng hoặc tỷ lệ hoa hồng.

công thức

Hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu được tính như sau:

Hoa hồng = số tiền bán hàng × tỷ lệ phần trăm hoa hồng

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hoa hồng" at https://miniwebtool.com/vi/commission-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Máy tính giảm giá phần trăm