Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính thoái lui Fibonacci

Tính các mức Fibonacci thoái lui.

Máy tính thoái lui Fibonacci
điểm khởi đầu:
chấm dứt:

Embed Máy tính thoái lui Fibonacci Widget

Giới thiệu về Máy tính thoái lui Fibonacci

Máy tính Fibonacci thoái lui được sử dụng để tính các mức Fibonacci thoái lui.

Fibonacci thoái lui là gì

Fibonacci thoái lui là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên niềm tin rằng thị trường sẽ phản hồi lại một phần hành động có thể dự đoán được, sau đó chúng sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Chúng được đặt tên sau khi sử dụng dãy Fibonacci.

Fibonacci thoái lui được thực hiện bằng cách lấy hai điểm cực trị trên biểu đồ chứng khoán (điểm bắt đầu và điểm kết thúc cho máy tính này) và chia khoảng cách dọc cho các tỷ lệ Fibonacci chính 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% và 100% thành tạo ra.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính thoái lui Fibonacci" at https://miniwebtool.com/vi/fibonacci-retracement-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/