Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Máy tính giá trị tiền mặt thực

Tính giá trị tiền mặt thực tế (ACV).

Máy tính giá trị tiền mặt thực
Giá mua mặt hàng ($): giá thay thế
Hạng mục tuổi thọ hiện tại (năm):
Tuổi thọ của hạng mục (năm):

Embed Máy tính giá trị tiền mặt thực Widget

Giới thiệu về Máy tính giá trị tiền mặt thực

Máy tính giá trị tiền mặt thực tế được sử dụng để tính giá trị tiền mặt thực tế (ACV).

Giá trị tiền mặt thật sự

Trong ngành bảo hiểm tài sản và thương vong, giá trị tiền mặt thực tế (ACV) là một phương pháp định giá tài sản được bảo hiểm. Nó được tính bằng cách trừ khấu hao từ chi phí thay thế. Khấu hao thường được tính bằng cách xác định tuổi thọ hữu ích hoặc dự kiến ​​của một mặt hàng và xác định tỷ lệ phần trăm tuổi thọ còn lại.

công thức

Công thức tính giá trị tiền mặt thực tế (ACV) như sau:

ACV = R×(E-C)/ E.

Trong:
ACV = Giá trị tiền mặt thực tế
R = chi phí thay thế hoặc giá mua của mặt hàng
E = Tuổi thọ dự kiến ​​của mặt hàng
C = tuổi thọ hiện tại của mặt hàng

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính giá trị tiền mặt thực" at https://miniwebtool.com/vi/actual-cash-value-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/