×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính tỷ lệ tiền mặt

tiền mặt:
chứng khoán thị trường:
Nợ ngắn hạn:

Giới thiệu về máy tính tỷ lệ tiền mặt

Máy tính tỷ lệ tiền mặt được sử dụng để tính tỷ lệ tiền mặt.

định nghĩa tỷ lệ tiền mặt

Trong kinh doanh, tỷ lệ tiền mặt là tỷ lệ giữa tổng tiền mặt và chứng khoán khả mại của công ty với các khoản nợ ngắn hạn của công ty. Nó đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ hiện tại bằng tiền mặt và chứng khoán có thể bán được. Tỷ lệ tiền mặt là tỷ lệ thanh khoản bảo thủ nhất.

công thức

Công thức tính tỷ lệ tiền mặt như sau:

Tỷ lệ tiền mặt = (Tiền mặt + Chứng khoán thị trường) / Nợ ngắn hạn