Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính hoàn vốn đầu tư

Tính ROI của bạn.

máy tính hoàn vốn đầu tư
Giá trị đầu tư ban đầu ($):
Giá trị kết thúc đầu tư ($):
Thu nhập đầu tư ($): Cổ tức, tiền lãi, v.v.

Embed máy tính hoàn vốn đầu tư Widget

Giới thiệu về máy tính hoàn vốn đầu tư

Máy tính ROI được sử dụng để tính ROI của bạn.

công thức

ROI của bạn được tính như sau:

tỷ lệ hoàn vốn = (thu nhập + giá trị đóng - giá trị ban đầu) / giá trị ban đầu

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hoàn vốn đầu tư" at https://miniwebtool.com/vi/investment-return-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/