×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính hoàn vốn đầu tư

Giá trị đầu tư ban đầu ($):
Giá trị kết thúc đầu tư ($):
Thu nhập đầu tư ($): Cổ tức, tiền lãi, v.v.

Giới thiệu về máy tính hoàn vốn đầu tư

Máy tính ROI được sử dụng để tính ROI của bạn.

công thức

ROI của bạn được tính như sau:

tỷ lệ hoàn vốn = (thu nhập + giá trị đóng - giá trị ban đầu) / giá trị ban đầu