×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính lãi kép liên tục

giá trị hiện tại:
lãi suất: %
số chu kỳ:

Giới thiệu về Máy tính lãi kép liên tục

Máy tính ghép lãi liên tục được sử dụng để tính lãi kép và giá trị tương lai của số tiền hiện tại khi tiền lãi được gộp liên tục.

Định nghĩa gộp liên tục

Lãi kép liên tục là khi chúng ta để khoảng thời gian tính lãi kép bằng không. Khi tính lãi liên tục theo nguyên tắc và lãi kép, tức là tiền lãi liên tục được cộng vào nguyên tắc và tính lãi lại.

Công thức ghép liên tục

Công thức tính lãi kép liên tục như sau:

FV = PV×e rt

Trong:
FV = giá trị tương lai
PV = giá trị hiện tại
r = lãi suất
t = số khoảng thời gian
e = 2.718281828