×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính lãi kép

hiệu trưởng:
lãi suất hàng năm: %
năm:
tần số gộp:

Giới thiệu về máy tính lãi kép

Lãi suất kép Máy tính được sử dụng để tính lãi suất kép và xem tiền của bạn phát triển như thế nào với lãi suất kép.

lãi kép

Tính gộp có nghĩa là mỗi lần trả lãi, nó được cộng hoặc cộng gộp vào tiền gốc, và lãi sau đó cũng có thể được hưởng. Lãi suất tăng lên trong tiền gốc được gọi là lãi kép. Lãi kép có thể được đối chiếu với lãi suất đơn giản, trong đó tiền lãi không được cộng vào tiền gốc.

công thức tính lãi kép

Sau đây là công thức lãi kép cho lãi kép định kỳ:

công thức tính lãi kép

Trong:
A = số tiền cuối cùng
P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm
n = số kỳ tính lãi kép mỗi năm (ví dụ: 12 kỳ tính lãi kép mỗi tháng)

Nếu thành phần là liên tục, phép tính sẽ là:

Công thức ghép liên tục

Trong:
A = số tiền cuối cùng
P = số tiền gốc (đầu tư ban đầu)
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm
e = 2.7182818284