×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

เครื่องคิดเลขพื้นที่ผิวทรงกระบอก (ความแม่นยำสูง)

กระบอก

รัศมี:
ความสูง:
ความแม่นยำ:

เกี่ยวกับ เครื่องคิดเลขพื้นที่ผิวทรงกระบอก (ความแม่นยำสูง)

เครื่องคำนวณพื้นที่ผิวทรงกระบอกใช้เพื่อช่วยคุณหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก (เป็นขั้นเป็นตอน)

สูตรพื้นที่ผิวทรงกระบอก

ต่อไปนี้เป็นสูตรการคำนวณพื้นที่ผิวของทรงกระบอก

1. พื้นที่ผิวด้านบนและด้านล่าง

A =2πR2

2. พื้นที่ผิวด้านข้าง

A =2πrh

3. พื้นที่ผิวทั้งหมดของกระบอกสูบ

A =2πR2 +2πrh=2πR(R + H)

ใน:
A = พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
π= 3.141592654
r = รัศมี
ชั่วโมง = ความสูง

เครื่องมือทั่วไป